>>>>കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ കലോത്സവം 2014- ജില്ലാ മത്സരത്തിന് അര്‍ഹത നേടിയവരുടെ പാസ്പോര്‍ട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോയോ 200kb (600x600) photo image(Cd യിലാക്കിയത്)യോ 5.12.2014 വൈകുന്നേരം 5 മണിക്കുള്ളിൽ KPCHSS പട്ടാന്നൂരിൽ എത്തിക്കണം.ഫോട്ടോ ഇ -മെയിലായി kalolsavammtr2014@gmail.com എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കാവുന്നതാണ് അല്ലാത്തപക്ഷം ജില്ലാ മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ കഴിയില്ല<<<

Day 4 LP Section6pm

Day 4 End of All Items Kerala School Kalolsavam School Point ( Festival : LP General) Sl.No. School Point 1 14757 Kallur New UPS 53 2 14702 GLPS Kanhilery 53 3 14732 NISLPS Palottupally 51 4 14749 Kuzhikkal LPS 49 5 14715 Kanhileri West LPS 49 6 14764 Muttannur UPS 49 7 14772 Thoalambra UPS 45 8 14755 GUPS Mattannur 45 9 14746 Kotheri LPS 43 10 14747 Kovoor Central LPS 42 11 14716 Kara LPS 41 12 14768 Pattannur UPS 41 13 14739 Ayithara LPS 41 14 14725 SKVLPS Kunnirikka 40 15 14736 Velliyanparamba LPS 39 16 14741 Desamithram LPS 39 17 14766 Panambatta New UPS 39 18 14743 Kanad LPS 38 19 14709 Chambad LPS 38 20 14703 GLPS Kodolipram 37 21 14724 Kovoor LPS 36 22 14769 Pazhassi West UPS 34 23 14767 Pariyaram UPS 34 24 14750 Mettadi LPS 34 25 14726 Mannur LPS 34 26 14714 Kallerikkara LPS 33 27 14720 Keezhallur North LPS 32 28 14713 MMILPS Kallayi 31 29 14712 Kallayi ALPS 31 30 14730 Paduvilayi LPS 31 31 14707 GLPS Sivapuram 31 32 14729 Oorpalli LPS 31 33 14744 Kuriyot LPS 30 34 14719 NISLPS Venmanal 29 35 14020 GHSS Mambaram 29 36 14742 Elampara LPS 29 37 14704 GLPS Muthukuttipoyil 29 38 14705 GLPS Pazhassi 29 39 14771 Therur UPS 28 40 14756 BEMUPS Anjarakandy 28 41 14753 Thattiode North LPS 27 42 14740 Ayyallur LPS 27 43 14745 Kavumthazha LPS 27 44 14737 Vengad LPS 27 45 14718 Keecheri LPS 26 46 14751 Palad LPS 26 47 14723 Durgavilasam LPS 25 48 14773 Vengad Mopla UPS 23 49 14727 Maruthayi LPS 23 50 14735 Therur Mopla LPS 23 51 14752 Panayathamparamba LPS 23 52 14748 Kunderipoil LPS 23 53 14758 Kayani UPS 22 54 14731 Palayode LPS 21 55 14761 Kunnoth UPS 21 56 14733 Pazhassi East LPS 21 57 14770 Porara UPS 21 58 14721 Kolari LPS 21 59 14760 Kunnirikka UPS 20 60 14717 Karetta LPS 19 61 14018 GVHSS Edayannur 19 62 14759 Koodali UPS 18 63 14706 GLPS Poovampoyil 18 64 14708 Ayithara North LPS 18 65 14701 GLPS Kandamkunnu 16 66 14754 GUPS Ayippuzha 16 67 14722 Kolari New LPS 15 68 14710 Kaitheri ALPS 15 69 14734 SRVLPS Peravoor 14 70 14774 Vengad South UPS 13 71 14763 Meruvambayi Mopila UPS 12 72 14728 Neerveli LPS 11 73 14762 Malur UPS 11 74 14711 Kaitheri West LPS 1

UP Section

Day 4 @ 6 pm Kerala School Kalolsavam School Point ( Festival : UP General) Sl.No. School Point 1 14014 Koodali HSS 71 2 14775 Kanhileri UPS 69 3 14770 Porara UPS 67 4 14050 Sivapuram HS 67 5 14768 Pattannur UPS 65 6 14769 Pazhassi West UPS 64 7 14772 Thoalambra UPS 62 8 14764 Muttannur UPS 62 9 14757 Kallur New UPS 62 10 14766 Panambatta New UPS 61 11 14755 GUPS Mattannur 61 12 14773 Vengad Mopla UPS 57 13 14767 Pariyaram UPS 56 14 14049 Mattannur HSS 54 15 14776 Keezhallur UPS 52 16 14774 Vengad South UPS 45 17 14761 Kunnoth UPS 45 18 14756 BEMUPS Anjarakandy 41 19 14018 GVHSS Edayannur 39 20 14763 Meruvambayi Mopila UPS 38 21 14762 Malur UPS 37 22 14759 Koodali UPS 37 23 14758 Kayani UPS 33 24 14771 Therur UPS 32 25 14760 Kunnirikka UPS 29 26 14754 GUPS Ayippuzha 24 27 14745 Kavumthazha LPS 23 28 14747 Kovoor Central LPS 19 29 14749 Kuzhikkal LPS 17 30 14741 Desamithram LPS 15 31 14765 Neerveli UPS 14 32 14020 GHSS Mambaram 13 33 14746 Kotheri LPS 13 34 14742 Elampara LPS 12 35 14750 Mettadi LPS 8 36 14743 Kanad LPS 8 37 14744 Kuriyot LPS 6 38 14752 Panayathamparamba LPS 4 39 14753 Thattiode North LPS 3 40 14748 Kunderipoil LPS 1

HS Section

Day 4 @ 6pm HS General) Sl.No. School Point 1 14014 Koodali HSS 162 2 14016 KPCHSS Pattannur 150 3 14049 Mattannur HSS 120 4 14022 GHSS Vengad 105 5 14050 Sivapuram HS 88 6 14018 GVHSS Edayannur 74 7 14020 GHSS Mambaram 73 8 14051 GHSS Malur 72

HSS Section

Day 4 @ 6pmHSS General) Sl.No. School Point 1 14016 KPCHSS Pattannur 156 2 14018 GVHSS Edayannur 145 3 14049 Mattannur HSS 129 4 14050 Sivapuram HS 117 5 14014 Koodali HSS 105 6 14022 GHSS Vengad 78 7 14020 GHSS Mambaram 49 8 14051 GHSS Malur 39

Over All Point

കലോത്സവം 2014 ഫോട്ടോകൾ കാണാൻ www.kpchss.blogspot.in

LP Section Day 4@6.30pm
Result:LP General
  101 - Prasangam - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1230 67  KRISHNA.T.V 3  Muttannur UPS
3086 25  GOPIKA.P 3  Durgavilasam LPS
3046 94  DINO PRASAD 4  Kallur New UPS
2423 75  AAVANI M C 4  GHSS Mambaram
  102 - Padyamchollal - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3021 25  MANASA P K 4  GLPS Kanhilery
1975 14  SAFWANA.T.K 4  GLPS Sivapuram
2817 73  NAVATHEJ A K 4  Panambatta New UPS
2062 68  BHAGYA.N 4  Ayithara LPS
3664 61  ANAMIKA.P 4  Kuzhikkal LPS
2455 34  ADHEENA RAJENDRAN C 4  BEMUPS Anjarakandy
  103 - Padyamchollal - Arabic
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1313 20  NAJA P K 4  NISLPS Palottupally
3082 26  RIFA FATHIMA 4  Oorpalli LPS
3419 17  YAHYA.P.V 3  Kotheri LPS
2982 27  FATHIMATHUL NAJA.H.M 4  Desamithram LPS
  104 - Chitrarachana - Pencil
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1345 14  MUHAMMED SHAD 4  NISLPS Palottupally
3369 24  MIHRAS V T 4  GUPS Mattannur
2641 35  AMAL.M 4  Therur UPS
  105 - Chitrarachana - Jalachayam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3369 30  MIHRAS V T 4  GUPS Mattannur
3668 50  YADHUKRISHNA.M 4  Kuzhikkal LPS
1947 92  KIRAN RAJ 4  Thoalambra UPS
  106 - Lalithaganam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1568 71  LAKSHMI ANJANA 4  Malur UPS
3042 64  SATHWIK S 4  Kallur New UPS
3372 54  MEGHA A 3  GUPS Mattannur
2062 87  BHAGYA.N 4  Ayithara LPS
2421 39  DEVIKA K 4  GHSS Mambaram
  107 - Sasthreeya Sangeetham
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3372 15  MEGHA A 3  GUPS Mattannur
1557 14  ADWAID P K 4  Kallayi ALPS
2817 16  NAVATHEJ A K 4  Panambatta New UPS
  108 - Mappilappattu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2552 67  NISHANA M C 4  MMILPS Kallayi
3021 46  MANASA P K 4  GLPS Kanhilery
2094 16  MUHAMMED HASHIMI V K 4  GUPS Ayippuzha
1346 20  FATHIMATH NAFLA PP 4  NISLPS Palottupally
1395 12  NAJA FATHIMA 4  Kayani UPS
2062 47  BHAGYA.N 4  Ayithara LPS
  109 - Mono Act
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1230 12  KRISHNA.T.V 3  Muttannur UPS
1313 30  NAJA P K 4  NISLPS Palottupally
3032 11  ADITH C K 4  GLPS Kanhilery
  110 - Nadodi Nrutham
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2064 25  VISHNUPRIYA.KK 4  Ayithara LPS
3050 29  LAKSHMI PRASEETHA A V 4  Kallur New UPS
3667 46  GAYATHRI.REEJITH.CV 3  Kuzhikkal LPS
1479 22  PAVITHRA PREMRAJ 3  Chambad LPS
  111 - Katha Kathanam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2192 23  DIYA VISWANATHAN 2  Koodali UPS
2687 33  SIVANI ANEESH 2  Kanad LPS
1235 97  DIYA BABURAJ 1  Muttannur UPS
2633 27  SAGARA P 2  Mettadi LPS
1120 86  ANUVINDA N V 2  Kovoor Central LPS
  112 - Kadam Katha
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1799 72  NAVATHEJ P 2  SKVLPS Kunnirikka
1363 28  THEJAS.K 2  Kanhileri West LPS
3356 75  HRITIK K V 2  Paduvilayi LPS
2704 86  FATHIMATHU SHARAFA K 2  NISLPS Venmanal
2988 51  SONUDEV PR 2  GLPS Kanhilery
2550 26  FATHIMATHUL NAFIA P 2  Mannur LPS
2000 12  KISHANDEV .C 1  Kovoor LPS
  113 - Bharathanatyam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3051 78  THEJA LAKSHMI M 3  Kallur New UPS
1351 82  ANAL RAJ.M 4  Kanhileri West LPS
2018 80  DEVANGANA.P.S 4  Ayyallur LPS
3666 81  DEVIKA.P 3  Kuzhikkal LPS
  114 - Sanghaganam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1080 23  MIDHUNA M P 4  Kolari LPS
3042 12  SATHWIK S 4  Kallur New UPS
3380 87  AFNIDA M 4  GLPS Pazhassi
2042 24  GANGA P A 3  Kuriyot LPS
  115 - Sangha Nrutham
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3021 59  MANASA P K 4  GLPS Kanhilery
3051 51  THEJA LAKSHMI M 3  Kallur New UPS
1948 52  NIRANJANA 4  Thoalambra UPS
1541 57  MEGHNA KRISHNA K 4  Kara LPS
1351 56  ANAL RAJ.M 4  Kanhileri West LPS
  116 - Desabhakthiganam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1479 63  PAVITHRA PREMRAJ 3  Chambad LPS
1126 39  DEVIKA.K 4  Kovoor Central LPS
2062 27  BHAGYA.N 4  Ayithara LPS

UP Section Day 4 @6.30pm
tr>
Result:UP General
  301 - Prasangam - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1012 36  NEHA B PRAMOD 6  Koodali HSS
1528 19  NANDANA P V 6  Vengad South UPS
2767 37  DHEERAJ .C.K 7  Kanhileri UPS
  302 - Prasangam - English
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2769 98  SHYAM KRISHNA .P.R 7  Kanhileri UPS
1753 95  ANUSREEPURUSHOTHAMAN
KUNHIPARAMB
7  Sivapuram HS
1586 96  LIYA K 7  Malur UPS
  303 - Prasangam - Hindi
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1753 98  ANUSREEPURUSHOTHAMAN
KUNHIPARAMB
7  Sivapuram HS
1107 89  MEGHA V R 6  Pariyaram UPS
3060 50  MUHAMMED THAHA 7  Panambatta New UPS
  304 - Padyamchollal - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1199 99  VARNA.M.C 7  Muttannur UPS
1530 56  NANDANA M C 5  Vengad South UPS
2491 54  ADITHYA.K 7  Porara UPS
  305 - Padyamchollal - English
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1633 85  AARYA R 7  Mattannur HSS
2317 81  DEVANG M 6  Kallur New UPS
1857 84  MUMINA KK 7  Vengad Mopla UPS
  306 - Padyamchollal - Arabic
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2144 55  FATHIMATHUL MARWA 6  GUPS Ayippuzha
1151 57  MUHAMMED ANFAS.P.M 7  Pattannur UPS
3575 59  JUMAILATH JASMINE L K 5  Elampara LPS
3486 53  MUHAMMED SHAMIL K 7  GUPS Mattannur
  307 - Padyamchollal - Urudu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1147 22  FATHMATH RASILA.N.P.K 7  Pattannur UPS
1576 35  SREEHARI P P 5  Malur UPS
1016 30  TWAHFATHUL SWALIHA 7  Koodali HSS
3502 28  THANSEEF C 6  GUPS Mattannur
  308 - Padyamchollal - Hindi
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1148 51  LIJISHA.P 7  Pattannur UPS
1959 75  SREYA.P 7  Thoalambra UPS
1203 30  ADITHYA.C.P. 7  Muttannur UPS
1865 13  FATHIMATH ZAHARA KP 7  Vengad Mopla UPS
  309 - Aksharaslogam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2922 69  SREVYA M O 6  Pazhassi West UPS
2359 68  SNOJIA.P 6  Keezhallur UPS
  310 - Lalithaganam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1010 72  DIYASURESH 7  Koodali HSS
3494 51  ANJANA A 6  GUPS Mattannur
2924 85  FATHIMATH SANA M 6  Pazhassi West UPS
1576 87  SREEHARI P P 5  Malur UPS
  311 - Sasthreeya Sangeetham
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1199 20  VARNA.M.C 7  Muttannur UPS
2321 18  GOPIKA UNNI 5  Kallur New UPS
2491 24  ADITHYA.K 7  Porara UPS
  312 - Mappilappatu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1151 91  MUHAMMED ANFAS.P.M 7  Pattannur UPS
1861 94  HISHAM ABDURAHMAN TB 7  Vengad Mopla UPS
2766 99  ANJIMA K.P 6  Kanhileri UPS
3498 49  SREVYA A 7  GUPS Mattannur
  313 - Nadodi Nrutham
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1637 88  JANVI K 7  Mattannur HSS
2936 84  ANJALI P K 6  Pazhassi West UPS
3078 81  ROHNA SASEENDRAN 6  Panambatta New UPS
3500 83  LITHA P T 7  GUPS Mattannur
  314 - Chithra Rachana - Pencil
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2767 72  DHEERAJ .C.K 7  Kanhileri UPS
3080 82  AKASH M P 7  Panambatta New UPS
1581 74  SIDHARTH .K. 7  Malur UPS
  315 - Chithra Rachana - Jalachayam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2326 39  ETHIHAS JITH GOVIND K P 5  Kallur New UPS
1639 98  RIYA RAJEEV M V 6  Mattannur HSS
3080 36  AKASH M P 7  Panambatta New UPS
  316 - Bharathanatyam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2560 44  ASHNA.V 7  Therur UPS
3078 49  ROHNA SASEENDRAN 6  Panambatta New UPS
1013 55  VISHNUPRIYA M P 7  Koodali HSS
3498 16  SREVYA A 7  GUPS Mattannur
  317 - Mohiniyattam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3494 86  ANJANA A 6  GUPS Mattannur
1011 87  SREEPARVATHI 6  Koodali HSS
1957 89  KAVYA.K.V 7  Thoalambra UPS
  318 - Kuchuppudi
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1013 92  VISHNUPRIYA M P 7  Koodali HSS
3078 88  ROHNA SASEENDRAN 6  Panambatta New UPS
1637 94  JANVI K 7  Mattannur HSS
  319 - Mono Act
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1958 51  MILANSHA 7  Thoalambra UPS
1108 84  THEERTHANA P 7  Pariyaram UPS
1730 86  SIVASNIYA.V 5  Kunnirikka UPS
3465 55  VISMAYA.C.P. 5  Kotheri LPS
2738 50  ABDUL BARI.K 5  Porara UPS
  320 - Kathaprasangam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3504 69  ANUSREE P 6  GUPS Mattannur
1953 52  NITHIN.N 7  Thoalambra UPS
2771 58  THEERTHA HAREENDRAN 7  Kanhileri UPS
  322 - Katharachana - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1531 23  ANAYA M 7  Vengad South UPS
1208 11  NANDANA.C.M 7  Muttannur UPS
1141 39  AYSWRYA T P 7  Pariyaram UPS
  323 - Kavitharachana - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1012 23  NEHA B PRAMOD 6  Koodali HSS
1262 11  ANUGRAH A 6  GVHSS Edayannur
1196 15  SREEHARI.K 7  Muttannur UPS
3676 18  VISHNUPRIYA.K 5  Kuzhikkal LPS
  324 - Katharachana - Hindi
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2207 43  ATHULYA RAMESHAN.O 7  Koodali UPS
3017 26  RAGENDHU PUSHPARAJ 7  Panambatta New UPS
2862 27  VARSHA M 7  Kunnoth UPS
  325 - Sangha Ganam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3494 38  ANJANA A 6  GUPS Mattannur
1748 43  NIKETH VINOD 7  Sivapuram HS
2860 98  MALAVIKA C K 7  Kunnoth UPS
  328 - Sangha Nrutham
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3497 85  POOJA K 6  GUPS Mattannur
1059 84  JENNY.K.C 5  Pattannur UPS
1632 14  GAYATHRI K A 7  Mattannur HSS
  329 - Desabhakthiganam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1010 83  DIYASURESH 7  Koodali HSS
1748 90  NIKETH VINOD 7  Sivapuram HS
3495 88  NANDAJ T 6  GUPS Mattannur
2922 78  SREVYA M O 6  Pazhassi West UPS
  330 - Nadakam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1958 31  MILANSHA 7  Thoalambra UPS
1262 32  ANUGRAH A 6  GVHSS Edayannur
  331 - Urdu kavitha Rachana
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2948 35  SANIYA SHERIN P S 7  Pazhassi West UPS
2404 98  FATHIMATHUL HISANA.P 7  Keezhallur UPS
2690 99  AYSHA KV 7  Meruvambayi Mopila UPS
  332 - Urdu Quiz
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1017 65  FATHIMATHUL SAHMA 7  Koodali HSS
1751 66  MUHAMMED AJSAL P 7  Sivapuram HS
1172 49  JUMANA HASIN.K 7  Pattannur UPS
2948 71  SANIYA SHERIN P S 7  Pazhassi West UPS
2693 68  AYISHABI KP 7  Meruvambayi Mopila UPS
2858 70  FATHIMATHU SAHLA C P 7  Kunnoth UPS
2404 69  FATHIMATHUL HISANA.P 7  Keezhallur UPS
  333 - Urdu Group Song
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1010 55  DIYASURESH 7  Koodali HSS
1147 44  FATHMATH RASILA.N.P.K 7  Pattannur UPS
2697 46  THANHA SHERIN KV 7  Meruvambayi Mopila UPS
1576 49  SREEHARI P P 5  Malur UPS

HS Section Day4 @6.30pm
Result:HS General
  601 - Chithra Rachana - Pencil
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1271 65  ATHUL DEV K S 10  GVHSS Edayannur
1651 69  NIPIN PRAKASH 10  Mattannur HSS
3012 68  ARYA V 10  GHSS Vengad
  602 - Chithra Rachana - Water Colour
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1271 103  ATHUL DEV K S 10  GVHSS Edayannur
1198 101  NANDITHA K 9  Koodali HSS
3012 108  ARYA V 10  GHSS Vengad
  604 - Cartoon
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1200 16  ATHULSATHEESAN P C 10  Koodali HSS
3154 15  NAVANEETH P V 10  GHSS Malur
3812 18  AKHIL RAJ T T 10  KPCHSS Pattannur
  605 - Sasthreeya Sangeetham(Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1201 25  VYSHAKH M 10  Koodali HSS
3541 26  VISHNU.V.P 9  KPCHSS Pattannur
  606 - Sasthreeya Sangeetham(Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3020 33  SARIGA E 9  GHSS Vengad
1654 32  AMRITHA T 10  Mattannur HSS
3542 28  NAYANA BALAKRISHNAN 8  KPCHSS Pattannur
  609 - Lalithaganam (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1201 40  VYSHAKH M 10  Koodali HSS
  610 - Lalithaganam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1213 63  ANAGHA C 9  Koodali HSS
3554 84  VYSHAKHI.P.C 8  KPCHSS Pattannur
3020 51  SARIGA E 9  GHSS Vengad
  611 - Mappilappattu (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2227 23  RUFAID MV 9  Sivapuram HS
1274 35  MUHAMMED HAYAS K P 9  GVHSS Edayannur
3180 33  MIDHLAJ M 8  GHSS Vengad
  615 - Violin - Paurasthyam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1222 98  ANJALI K V 9  Koodali HSS
  618 - Chenda / Thayambaka
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3556 44  RAHUL.K.V 8  KPCHSS Pattannur
1223 43  VYSHNAV SIVADAS 8  Koodali HSS
3023 42  ADARSH T 10  GHSS Vengad
  619 - Guitar - Paschathyam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3153 93  SHAHANA SHIREEN VV 9  GHSS Vengad
  620 - Thabala
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1221 77  PRAYAG G SURESH 9  Koodali HSS
2242 82  SAYOOJ.P 9  Sivapuram HS
3557 78  SREERAM.K 8  KPCHSS Pattannur
  626 - Ottanthullal (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1656 43  ABHINAYA P 8  Mattannur HSS
  628 - Nadodi Nrutham(Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1272 74  KAVYA KRISHNAN 9  GVHSS Edayannur
1226 78  SREELAKSHMI P 9  Koodali HSS
3559 80  SREELAKSHMI.M 9  KPCHSS Pattannur
3115 81  AMAYA K 10  GHSS Mambaram
  630 - Bharathanatyam (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1657 13  AMARNATH M 9  Mattannur HSS
1227 12  ASWINNATH 9  Koodali HSS
3558 11  SREEKANTH.K.V 10  KPCHSS Pattannur
  631 - Bharathanatyam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1272 16  KAVYA KRISHNAN 9  GVHSS Edayannur
1659 18  AKSHAYA K 8  Mattannur HSS
3134 19  KRISHNAPRIYA KUTTIADAN 8  GHSS Malur
3559 14  SREELAKSHMI.M 9  KPCHSS Pattannur
  633 - Kuchuppudi (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1272 29  KAVYA KRISHNAN 9  GVHSS Edayannur
3134 30  KRISHNAPRIYA KUTTIADAN 8  GHSS Malur
3560 28  HARITHA.K.P 10  KPCHSS Pattannur
  634 - Mohiniyattam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1233 39  AISWARYASETHUNATH 9  Koodali HSS
3140 40  GOPIKA DEVADAS 9  GHSS Malur
  636 - Prasangam - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1664 43  ATHIRA C 8  Mattannur HSS
3146 41  ARJUN C P 9  GHSS Malur
3121 42  SREDHAPRAKASH P 9  GHSS Mambaram
  637 - Prasangam - English
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1221 94  PRAYAG G SURESH 9  Koodali HSS
3153 93  SHAHANA SHIREEN VV 9  GHSS Vengad
  639 - Kavitharachana - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3234 28  ANSHU PRAKASH TP 10  GHSS Vengad
1661 34  JINSHA M 10  Mattannur HSS
1273 27  AKHIL P 10  GVHSS Edayannur
  640 - Katharachana - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1234 32  MEGHA R 10  Koodali HSS
2213 24  FATHIMATHU THASNIYA K 9  Sivapuram HS
3561 20  MANJUSHA.E.P 10  KPCHSS Pattannur
  641 - Kavitharachana - Hindi
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3144 40  DRISYA PUTHUSSERI 10  GHSS Malur
3138 39  VISHNU M 9  GHSS Mambaram
  642 - Katharachana - Hindi
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3144 40  DRISYA PUTHUSSERI 10  GHSS Malur
  643 - Upanyasam - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1295 94  ANJANA P V 10  GVHSS Edayannur
3012 90  ARYA V 10  GHSS Vengad
1221 91  PRAYAG G SURESH 9  Koodali HSS
  644 - Upanyasam - English
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3037 70  ANASWARA VK 10  GHSS Vengad
  645 - Upanyasam - Hindi
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1663 86  JISHNU A 10  Mattannur HSS
  646 - Upanyasam - Urdu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3564 92  MARVANA.K.R 10  KPCHSS Pattannur
1662 79  HASEEBA T P 9  Mattannur HSS
2216 80  FATHIMATH SANA K 10  Sivapuram HS
  647 - Katharachana - Urdu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2214 30  FASNA C 10  Sivapuram HS
  648 - Kavitharachana - Urdu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1237 41  ATHIYATHUL KHUDHUS C 9  Koodali HSS
3562 30  NUFAILA.P 8  KPCHSS Pattannur
  649 - Padyam Chollal - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3553 23  RITHWIK PUSHPARAJ.T.C 10  KPCHSS Pattannur
1666 50  ARYA K P 8  Mattannur HSS
1201 83  VYSHAKH M 10  Koodali HSS
  650 - Padyam Chollal - English
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1661 79  JINSHA M 10  Mattannur HSS
1238 78  APSARA S BYJU 9  Koodali HSS
  651 - Padyam Chollal - Hindi
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3156 71  ASWINDEV P 9  GHSS Mambaram
3149 81  SREELAKSHMI S 9  GHSS Malur
3248 72  APARNA M 8  GHSS Vengad
  652 - Padyam Chollal - Arabic
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3153 41  SHAHANA SHIREEN VV 9  GHSS Vengad
2227 42  RUFAID MV 9  Sivapuram HS
1665 44  MUHAMMED AFREED L K 10  Mattannur HSS
  653 - Padyam Chollal - Urdu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2230 37  MUHAMMED SAHAL OM 8  Sivapuram HS
1293 36  ANJITHA A 8  GVHSS Edayannur
  654 - Padyam Chollal - Tamil
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3570 46  AMRUTHA.K.V 9  KPCHSS Pattannur
  655 - Padyam Chollal - Kannada
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3566 48  IRFANA.P.M 8  KPCHSS Pattannur
  656 - Aksharaslokam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1239 99  NIVED HARI 8  Koodali HSS
  658 - Mono Act (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3697 88  DILJITH.C.A 8  KPCHSS Pattannur
3258 89  SANATH MAVILA 10  GHSS Vengad
  659 - Mono Act (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1242 95  ARYA P V 8  Koodali HSS
3838 94  ANJITHA J PRAKASH 9  Mattannur HSS
3149 96  SREELAKSHMI S 9  GHSS Malur
  660 - Mimicry (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1241 84  VISHNU SURENDRAN 9  Koodali HSS
3577 50  AMAL CHANDRAN 9  KPCHSS Pattannur
  662 - Kathaprasangam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1889 60  ANAGHA E V 10  Mattannur HSS
3149 61  SREELAKSHMI S 9  GHSS Malur
  664 - Poorakkali (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1431 17  ADARSH C T 10  Koodali HSS
  665 - Kolkali (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3717 11  NADIR HISHAM.K 10  KPCHSS Pattannur
  666 - Arabanamuttu (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1668 29  MUHAMMED SHAHAN T P 10  Mattannur HSS
  667 - Dafmuttu (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3687 18  ANSHAD MUHAMMED.P.P 8  KPCHSS Pattannur
3271 17  MUHAMMED RAZI VK 10  GHSS Vengad
1442 19  MUHAMMED NIJAS 9  Koodali HSS
  670 - Oppana (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3574 25  RAZZANATH.K.T 10  KPCHSS Pattannur
1409 24  HASHVAHASHIM 8  Koodali HSS
2306 23  JASMINA P K 10  Mattannur HSS
  671 - Vattappattu (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1419 32  RAMEES M 10  Koodali HSS
3635 34  MUHA. NAZIL.A.K 10  KPCHSS Pattannur
3271 33  MUHAMMED RAZI VK 10  GHSS Vengad
  674 - Ganamela
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2227 78  RUFAID MV 9  Sivapuram HS
1654 48  AMRITHA T 10  Mattannur HSS
1487 24  UNNIMAYA K K 9  Koodali HSS
  675 - Chendamelam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3556 84  RAHUL.K.V 8  KPCHSS Pattannur
1223 85  VYSHNAV SIVADAS 8  Koodali HSS
  677 - Nadakam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3696 36  VAISHAKH.M 8  KPCHSS Pattannur
3474 35  SREENATH K 9  Koodali HSS
3217 33  ABHINAV RAJ K 10  GHSS Mambaram
  680 - Desabhakthiganam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2239 81  AMRITHA K 9  Sivapuram HS
3554 72  VYSHAKHI.P.C 8  KPCHSS Pattannur
1207 69  VANDANA K 10  Koodali HSS
  682 - Kerala Nadanam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3209 75  ATHIRA C 9  GHSS Vengad
  683 - Gazal Alapanam ( Urdu )
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3020 11  SARIGA E 9  GHSS Vengad
2229 12  JASARIYA CH 10  Sivapuram HS
3553 14  RITHWIK PUSHPARAJ.T.C 10  KPCHSS Pattannur
  685 - Prasangam Urdu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2226 96  RAFSEENA NAMATH 10  Sivapuram HS
  687 - Vanchipattu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3258 17  SANATH MAVILA 10  GHSS Vengad
  688 - Nadanpattu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3020 70  SARIGA E 9  GHSS Vengad
2243 44  NAYANA.M.V 9  Sivapuram HS
1272 12  KAVYA KRISHNAN 9  GVHSS Edayannur
  689 - Groupsong Urdu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1213 60  ANAGHA C 9  Koodali HSS
2227 62  RUFAID MV 9  Sivapuram HS
3553 65  RITHWIK PUSHPARAJ.T.C 10  KPCHSS Pattannur

HSS Section Day 4 @6.30pm
Result:HSS General
  901 - Chithra Rachana - Pencil
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1701 80  ATHUL PRAKASH.C.K. 12  GVHSS Edayannur
2426 78  NIDHIN V.P 12  Sivapuram HS
2498 76  JISHNU K 12  Koodali HSS
  902 - Chithra Rachana - Water Colour
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2837 204  SARIN T 11  GHSS Vengad
2504 201  ANJANA K 11  Koodali HSS
2426 202  NIDHIN V.P 12  Sivapuram HS
  903 - Chithra Rachana - Oil Colour
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3610 12  AMBILI N KUMAR 12  KPCHSS Pattannur
  904 - Cartoon
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3008 22  ASISH RAVINDRAN 12  Mattannur HSS
3611 21  SHIVAPRASAD. V 12  KPCHSS Pattannur
  906 - Sasthreeya Sangeetham(Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2506 49  ARJUN TK 11  Koodali HSS
  907 - Sasthreeya Sangeetham(Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2820 37  ADARSHA K K 12  GHSS Vengad
2493 36  VAISHNA.T 11  Sivapuram HS
  908 - Lalithaganam (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2506 61  ARJUN TK 11  Koodali HSS
1708 72  ADARSH.C 12  GVHSS Edayannur
  909 - Lalithaganam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2815 47  SRUTHISHA MANOHAR K V 12  GHSS Vengad
3741 37  MADHURIMA.P.C 11  KPCHSS Pattannur
2397 59  SHIJINA K 12  Mattannur HSS
  910 - Mappilappattu (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3198 30  AJMAL P K 12  GHSS Malur
3092 35  MUHAMMED SHANID K 11  GHSS Mambaram
1725 23  BASITH.K.P. 11  GVHSS Edayannur
  911 - Mappilappattu (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2435 85  FAJISA T P 11  Sivapuram HS
3814 99  JALNATH K P 12  KPCHSS Pattannur
3015 89  SHAHANA SHERIN 11  Mattannur HSS
1711 88  ZENHA PARVEEN.C 11  GVHSS Edayannur
  913 - Kathakali Sangeetham (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3612 35  ADITHYA ASHOK 11  KPCHSS Pattannur
  917 - Violin - Oriental
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2510 51  ARYA RAVEENDRAN 12  Koodali HSS
  918 - Guitar - Western
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3611 92  SHIVAPRASAD. V 12  KPCHSS Pattannur
3045 81  AJITH SHAISHAN 12  Mattannur HSS
  919 - Odakkuzhal
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3053 76  DRISYA PADMANABHAN 11  Mattannur HSS
  922 - Chenda / Thayambaka
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3615 38  GOKUL. K. V 12  KPCHSS Pattannur
  923 - Mrundangam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3614 75  VYSHAKH.S.NAMBIAR 11  KPCHSS Pattannur
  925 - Thabala
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1732 80  JISHNU RAJ .K 12  GVHSS Edayannur
2511 79  YEDHUKRISHNAN C.A 12  Koodali HSS
  927 - Ottanthullal (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3162 27  DAYITHA BABU 12  Mattannur HSS
  933 - Bharathanatyam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3200 21  SHARIKA M BABY 11  GHSS Malur
1739 25  SWETHA.P.P. 11  GVHSS Edayannur
2823 22  MALAVIKA P 12  GHSS Vengad
  934 - Kuchuppudi (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1735 32  ASWANTH.K.P. 11  GVHSS Edayannur
3613 33  NANDHA KISHOR. N 12  KPCHSS Pattannur
  935 - Kuchuppudi (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1739 35  SWETHA.P.P. 11  GVHSS Edayannur
3200 37  SHARIKA M BABY 11  GHSS Malur
2823 38  MALAVIKA P 12  GHSS Vengad
  937 - Keralanadanam (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3613 85  NANDHA KISHOR. N 12  KPCHSS Pattannur
  938 - Mohiniyattam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1739 43  SWETHA.P.P. 11  GVHSS Edayannur
2823 41  MALAVIKA P 12  GHSS Vengad
2512 42  AARYA SURESH 12  Koodali HSS
  939 - Prasangam - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3610 62  AMBILI N KUMAR 12  KPCHSS Pattannur
1738 63  ATHIRA .K. RAMAN 12  GVHSS Edayannur
3105 61  ATHUL PANNIYODAN 12  GHSS Mambaram
  940 - Prasangam - English
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3061 88  PRATHYUSHA.V 11  Mattannur HSS
1738 92  ATHIRA .K. RAMAN 12  GVHSS Edayannur
3748 89  MUHAMMED FARSEEN.C.K 11  KPCHSS Pattannur
  944 - Upanyasam - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3079 81  AISWARYA PAVITHRAN 11  Mattannur HSS
3745 82  NAVYA.P.C 11  KPCHSS Pattannur
3826 83  SHILPA PRAKASH 12  GHSS Mambaram
  945 - Upanyasam - English
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3748 69  MUHAMMED FARSEEN.C.K 11  KPCHSS Pattannur
2513 67  VISHNUPRASAD S NAMBIAR 12  Koodali HSS
1742 68  RISHADA.C 11  GVHSS Edayannur
  948 - Upanyasam - Hindi
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3750 96  KAVYA NAMBIAR. P.V 12  KPCHSS Pattannur
2515 95  ATHIRA PAVITHRAN 12  Koodali HSS
1740 93  AISWARYA PRADEEP 11  GVHSS Edayannur
  949 - Upanyasam - Urdu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2490 76  KHADHEEJA A.P 12  Sivapuram HS
  950 - Katharachana - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2517 31  VYSHNA PV 11  Koodali HSS
  951 - Katharachana - English
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1742 41  RISHADA.C 11  GVHSS Edayannur
2516 36  THEERTHA MM 12  Koodali HSS
  952 - Katharachana - Hindi
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3123 33  ANUPAMA.C 11  Mattannur HSS
1741 34  JUHI.K.V. 11  GVHSS Edayannur
2518 31  VYSHNAV VIJAYAN CM 12  Koodali HSS
  953 - Katharachana - Arabic
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3749 13  RAHEEMA THASNEEM. O 12  KPCHSS Pattannur
1743 11  BUSHRA.C.H. 12  GVHSS Edayannur
3143 12  RAFSHANA.CM 12  Mattannur HSS
  955 - Katharachana - Urdu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2489 42  SHAHANA SHERIN M.K 12  Sivapuram HS
  956 - Kavitharachana - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2519 31  ATHIRA PK 11  Koodali HSS
2488 32  ASWATHI SREEJITH 11  Sivapuram HS
3116 33  DIVYA.P 12  Mattannur HSS
  958 - Kavitharachana - Hindi
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3139 20  PALLAVI MADHAVAN 11  Mattannur HSS
  961 - Kavitharachana - Urdu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2489 38  SHAHANA SHERIN M.K 12  Sivapuram HS
  962 - Padyam Chollal - Malayalam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2820 90  ADARSHA K K 12  GHSS Vengad
2493 35  VAISHNA.T 11  Sivapuram HS
3610 74  AMBILI N KUMAR 12  KPCHSS Pattannur
  963 - Padyam Chollal - English
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2401 76  APARNA R 11  Mattannur HSS
1745 77  MUHSINA.M 11  GVHSS Edayannur
2520 75  BETSSY FRANCIS 11  Koodali HSS
  964 - Padyam Chollal - Hindi
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2820 69  ADARSHA K K 12  GHSS Vengad
3753 74  MUNAZZA MUNEER 11  KPCHSS Pattannur
2472 52  ANJU.V 11  Sivapuram HS
  965 - Padyam Chollal - Arabic
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1747 48  SAFREENA.A 12  GVHSS Edayannur
3749 50  RAHEEMA THASNEEM. O 12  KPCHSS Pattannur
  966 - Padyam Chollal - Sanskrit
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2521 63  ASWATHI JAWAHAR KK 11  Koodali HSS
  967 - Padyam Chollal - Urdu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2435 39  FAJISA T P 11  Sivapuram HS
1741 38  JUHI.K.V. 11  GVHSS Edayannur
  968 - Padyam Chollal - Tamil
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2815 45  SRUTHISHA MANOHAR K V 12  GHSS Vengad
  972 - Mono Act (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3160 80  MIDHUN.K 12  Mattannur HSS
2480 78  SNEJIN.T 12  Sivapuram HS
1749 97  SREENISH.N 12  GVHSS Edayannur
3333 98  ASWANTH K C 11  GHSS Mambaram
  973 - Mono Act (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3162 56  DAYITHA BABU 12  Mattannur HSS
2481 57  SAMYUKTHA.N 12  Sivapuram HS
2826 66  SIVAKAVYA C K 11  GHSS Vengad
  974 - Mimicry (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3752 51  SREELAL.K.K 12  KPCHSS Pattannur
  976 - Kathaprasangam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3203 59  KRISHNAPRIYA V 11  GHSS Malur
  980 - Oppana (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3015 27  SHAHANA SHERIN 11  Mattannur HSS
1752 28  AYISHA.P.C.K. 12  GVHSS Edayannur
2653 26  MISNA P 12  Koodali HSS
  981 - Vattappattu (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2890 37  MUHAMMED RASHID K 12  GHSS Vengad
3743 36  AJMAL K 12  Sivapuram HS
1725 35  BASITH.K.P. 11  GVHSS Edayannur
  983 - Sangha Ganam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2435 79  FAJISA T P 11  Sivapuram HS
3196 95  SRUTHILAYA K K 11  GHSS Malur
1740 65  AISWARYA PRADEEP 11  GVHSS Edayannur
  984 - Nadakam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2480 37  SNEJIN.T 12  Sivapuram HS
1738 38  ATHIRA .K. RAMAN 12  GVHSS Edayannur
  985 - Mookabhinayam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2279 14  AKSHAY P 12  GHSS Mambaram
1732 12  JISHNU RAJ .K 12  GVHSS Edayannur
3175 15  NITISHKUMAR.P.K 11  Mattannur HSS
  986 - Vrundavadyam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3611 94  SHIVAPRASAD. V 12  KPCHSS Pattannur
  987 - Chendamelam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3613 83  NANDHA KISHOR. N 12  KPCHSS Pattannur
2537 45  NIKHIL A 12  Koodali HSS
3285 74  AKHIL C 11  GHSS Vengad
  989 - Koodiyattam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3619 60  POORNIMA CHANDRAN 11  KPCHSS Pattannur
  992 - Arabanamuttu (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3157 30  MUHAMMED ALI JOUHAR K 11  GHSS Mambaram
3376 31  MUHAMMED JAMSHEER.P 12  Mattannur HSS
  993 - Kolkali (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1838 13  MUHAMMED RAFI.M 12  GVHSS Edayannur
2859 12  MUNAWAR O V 12  GHSS Vengad
3207 14  HAFIL.P A 12  Sivapuram HS
  994 - Dafmuttu (Boys)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3817 21  MUHD. SAVAD T K 12  KPCHSS Pattannur
1725 20  BASITH.K.P. 11  GVHSS Edayannur
  997 - Desabhakthiganam
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1740 35  AISWARYA PRADEEP 11  GVHSS Edayannur
3222 47  DHANASREE.K 11  Mattannur HSS
2435 33  FAJISA T P 11  Sivapuram HS
  998 - Keralanadanam (Girls)
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3612 74  ADITHYA ASHOK 11  KPCHSS Pattannur
  1004 - Vanchipattu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3280 35  AKSHAY.K 12  Sivapuram HS
3639 28  JISHNU M.V 12  KPCHSS Pattannur
2964 33  JAYADEEP.S 12  Mattannur HSS
  1005 - Nadanpattu
  Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3306 31  THEERTHA.P 11  Mattannur HSS
3651 15  ANUSREE N.M 12  KPCHSS Pattannur
2493 25  VAISHNA.T 11  Sivapuram HS

Friday, November 21, 2014No comments:

Post a Comment